Regulamin konkursu GROHE „#WSZYSTKOPASUJE” (zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „#WSZYSTKOPASUJE”, zwany dalej „Konkursem”, oraz fundatorem Nagrody w Konkursie jest Grohe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 76152, NIP 951-00-62-430, REGON 011206836, o kapitale zakładowym 530 000 zł, zwana dalej „Organizatorem".

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski w serwisie internetowym Instagram.

3. Konkurs jest organizowany w okresie od 10 października 2019 r. godz. 12:00:00 do 12 listopada 2019 r. godz. 23:59:59.

§ 2 UCZESTNICY I ZASADY KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych:

a. posiadających pełną zdolność do czynności prawnych;

b. które mają miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu w Polsce;

c. posiadają aktywne, publiczne konto w serwisie internetowym Instagram.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele, w tym przedstawiciele handlowi Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika tytułu prawnego do domu/mieszkania, w którym miałby zostać wykonany remont według projektu łazienki, stanowiącego Nagrodę I stopnia w Konkursie – na warunkach określonych w Regulaminie, poprzez złożenie właściwego oświadczenia, przy czym w przypadku posiadania tytułu prawnego wynikającego z umowy najmu lub dzierżawy Organizator informuje, że konieczne może być uzyskanie pozwolenia na wykonanie remontu wynajmującego dany dom/mieszkanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikające z wykonania projektu łazienki stanowiącego Nagrodę w Konkursie we wskazanej przez Uczestnika lokalizacji.

4. Podczas I etapu Konkursu Uczestnik zobowiązany jest:

a. wykonać zdjęcie przedstawiające dowolne ujęcie, na którym zdaniem Uczestnika „wszystko pasuje” pod kątem aranżacji lub designu, np. wnętrze dowolnego pomieszczenia, aranżację dowolnej przestrzeni, dowolną stylizację osoby, np. zestawienie garderoby lub biżuterii (zwane dalej „Pracą konkursową”), z zastrzeżeniem, że na zdjęciu nie mogą być publikowane loga lub jakiekolwiek oznaczenia innych przedsiębiorców, w szczególności producentów będących bezpośrednią konkurencją Organizatora, tj. producentów armatury łazienkowej, kuchennej, stelaży podtynkowych oraz ceramiki sanitarnej;

b. opublikować Pracę konkursową na tablicy (zwanej także „Feedem”) Uczestnika w serwisie Instagram i otagować ją w następujący sposób: #wszystkopasuje oraz #konkursgrohe;

c. obserwować profil GROHE Polska (@grohe_polska) w serwisie Instagram, tj. https://www.instagram.com/grohe_polska/;

w terminie od 10 października 2019 r. godz. 12:00:00 do 27 października 2019 r. godz. 23:59:59.

5. Komisja konkursowa, złożona z 3 (trzech) osób – przedstawicieli Organizatora, wybierze 103 (sto trzy) najlepsze Prace konkursowe, wyróżnione z uwagi na ich oryginalność, estetykę, kreatywność, funkcjonalność przedstawionych rozwiązań, w terminie od

28 października 2019 do 29 października 2019 r.

6. Podczas II etapu Konkursu 103 (stu trzech) Uczestników wybranych zgodnie z ust. 5 powyżej, otrzyma od Organizatora wiadomość prywatną w serwisie Instagram, a dodatkowo informację pod wyróżnioną Pracą konkursową, w której zostaną poproszeni o uzupełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Grohe pod adresem https://www.grohe.pl/pl_pl/, który należy uzupełnić poprzez:

a. podanie imienia i nazwiska Uczestnika, jego adresu e-mail i numeru telefonu;

b. wgranie od 1 do 3 zdjęć łazienki, w której Uczestnik chciałby przeprowadzić remont i w której zostanie wykonany projekt łazienki stanowiący Nagrodę I stopnia w Konkursie w przypadku wygranej w Konkursie;

c. udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe: „Które produkty GROHE chciałbyś mieć zamontowane w swojej łazience i dlaczego?”

w terminie od 31 października 2019 r. godz. 00:00:00 do 12 listopada 2019 r. godz. 23:59:59.

7. Komisja konkursowa, o której mowa w ust. 5 powyżej, wybierze łącznie trzy odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w ust. 6 c) powyżej, które uzna za najbardziej oryginalne i najciekawsze i które zostaną uhonorowane:

a. Nagrodą I stopnia dla autora, który zajmie pierwsze miejsce w Konkursie (zwany dalej „Laureatem Konkursu”);

b. Nagrodą II stopnia dla autora, który zajmie drugie miejsce w Konkursie;

c. Nagrodą III stopnia dla autora, który zajmie trzecie miejsce w Konkursie.

8. Pozostałych 100 (sto) osób, które dostały się do etapu drugiego Konkursu, zostanie nagrodzonych wyróżnieniami IV stopnia.

9. Nagroda zostanie przyznana w terminie do 14 listopada 2019 r.

10. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, w tym zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 6 Regulaminu.

11. Laureat Konkursu wyraża ponadto zgodę na:

a. udostępnienie domu lub mieszkania, w którym znajduje się pomieszczenie, o którym mowa w § 2 ust. 6 b) Regulaminu, w tym pomieszczenia uzupełniającego (np. części korytarza, pokoju pomocniczego), o powierzchni co najmniej 5m2, w którym wykonawca prac remontowych będzie mógł składować materiały wykorzystywane podczas remontu, w wyznaczonym przez Organizatora terminie, który rozpocznie się nie wcześniej niż 20 stycznia 2020 r., a zakończy się nie później niż 20 lutego 2019 r.;

b. sporządzenie przez Organizatora materiałów fotograficznych i video przedstawiających proces wykonywania Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu;

c. wykorzystywanie wizerunku Laureata Konkursu we wskazanych powyżej materiałach na zasadach opisanych w § 5 i w § 6 ust. 2 Regulaminu.

12. Laureat Konkursu wyraża również zgodę na następujący przebieg prac projektowych remontu łazienki:

a. I etap – w terminie od 15 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r. udzieli odpowiedzi na pytania Projektanta dotyczące preferowanego stylu wykonania remontu łazienki oraz dostarczy Projektantowi wymiary Pomieszczenia;

b. II etap – do 29 listopada 2019 r. Laureatowi Konkursu zostanie przestawiony "moodboard" i układ funkcjonalny projektu łazienki, co do których Laureat Konkursu może wypowiedzieć się w terminie 3 dni;

c. III etap – projektant przedstawi ostateczną wizualizację 3D do 20 grudnia 2019 r.

13. Ostateczny wybór materiałów wykorzystanych przy wykonaniu przedmiotowego remontu należy do Organizatora.

14. Laureat Konkursu zobowiązuje się również do uzyskania zgody administratora budynku, w którym znajduję się pomieszczenie, o którym mowa w § 2 ust. 6 b) Regulaminu, na postanowienie kontenera na gruz w odległości nie większej niż 100 m od przedmiotowego budynku.

15. Uczestnik podlega dyskwalifikacji i wykluczeniu z udziału w Konkursie w przypadku, jeżeli swoim działaniem narusza postanowienia Regulaminu – w tym publikuje treści zawierające loga lub jakiekolwiek oznaczenia innych przedsiębiorców, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Uczestnik traci również prawo do Nagrody.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE

1. Organizator przewidział 1 (jedną) Nagrodę I stopnia w Konkursie w postaci projektu oraz wykonania projektu łazienki, zawierającego ofertę produktową Organizatora, o wartości 55 000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) zł brutto – zwana dalej „Projektem”.

2. Organizator przewidział również:

a. 1 (jedną) Nagrodę II stopnia w postaci systemu prysznicowego GROHE Euphoria SmartControl 26507000, baterii umywalkowej GROHE Essence 23462001 oraz zestawu akcesorów GROHE Essentials 40344001 o łącznej wartości 3700 zł (trzy tysiące siedemset) zł brutto;

b. 1 (jedną) Nagrodę III stopnia w postaci systemu prysznicowego GROHE Euphoria SmartControl 26507000 o wartości 2700 zł (dwa tysiące siedemset) zł brutto;

c. 100 (sto) wyróżnień IV stopnia w postaci bidonu GROHE 40848SD0 o wartości 50 zł (pięćdziesiąt) brutto każdy;

zwane dalej łącznie „Nagrodami”, a każda indywidualnie „Nagrodą”.

3. Projekt zostanie opracowany przez profesjonalnego projektanta wnętrz – Panią Jagodę Kutkowską, a po akceptacji Projektu przez Laureata Konkursu na zasadach opisanych w § 2 ust. 12 Regulaminu, zostanie on wykonany przez profesjonalny podmiot świadczący usługi budowlane i wykończeniowe wskazany przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega, że, o ile będzie to możliwe, Projekt nie będzie obejmował zmian w pomieszczeniu, w którym ma zostać wykonany Projekt, w zakresie rozkładu funkcjonalnego oraz układu hydraulicznego, elektrycznego i grzewczego łazienki.

5. Projekt może zostać wykonany wyłącznie na terytorium Polski, w miejscu wskazanym przez Uczestnika i przedstawionym na zdjęciach dołączonych do formularza, o którym mowa w § 2 ust. 6 b), nie później niż do 20 lutego 2020 r.

6. Termin wykonania Projektu może zostać przedłużony przez Organizatora, ale wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej.

7. Organizator zapewnia, że Projekt zostanie wykonany przez profesjonalny podmiot świadczący usługi budowlane lub wykończeniowe.

8. Wykonanie Projektu zostanie potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Organizatora i profesjonalny podmiot świadczący usługi budowlane i wykończeniowe, który wykona Projekt, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od zakończenia prac, a wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia odbioru końcowego.

9. Organizator udziela gwarancji na okres 12 (dwunastu) miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub od dnia usunięcia wad, o których mowa w ust. 8 powyżej.

10. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego, telefonicznego informowania Uczestnika o otrzymanej Nagrodzie, dzwoniąc pod numer telefonu podany przez Uczestnika w związku z wypełnieniem formularza, o którym mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu.

11. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrodę innego rodzaju.

12. Uczestnik uprawniony do Nagrody nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

13. Nagroda zostaną wydane Uczestnikowi zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

14. Do Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnych złotych). Dodatkowa nagroda pieniężna, nie zostanie wydana Laureatowi Konkursu, lecz zostanie przeznaczona w całości na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w tym wydania Nagród, mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres: Grohe Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa lub w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@grohe.com w terminie do

30 marca 2020 r., z dopiskiem „Konkurs Grohe „Wszystko pasuje” – reklamacja”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje.

2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu, w tym wydania Nagrody przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego Organizator otrzymał reklamację, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie oraz osobiste prawa autorskie do Pracy Konkursowej, zdjęć przesłanych w związku z Konkursem, odpowiedzi na Pytanie konkursowe – zwane dalej łącznie „Pracami konkursowymi”. Uczestnik Konkursu zapewnia Organizatora, iż Prace konkursowe nie są obciążone wadami prawnymi, a osoby trzecie nigdy nie zgłosiły jakichkolwiek roszczeń związanych z Pracami konkursowymi.

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe (niezgodne z rzeczywistością), Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie wynikające z tego konsekwencje, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich (w tym praw zależnych) lub innych praw.

3. W zakresie w jakim Prace konkursowe stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („u.p.a.”), w chwili dokonania zgłoszenia Pracy konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej i nieodpłatnej do Prac Konkursowych (w całości lub w jakiejkolwiek części), bez ograniczeń terytorialnych, przez czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia Prac Konkursowych, a w szczególności na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 u.p.a. oraz na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Prac Konkursowych lub ich części – utrwalanie, wytwarzanie oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku (w tym: wprowadzanie do pamięci komputera, do systemów teleinformatycznych, zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną, analogową lub cyfrową na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, płyty CD, DVD, Blu-ray oraz tzw. papier elektroniczny), również w zakresie, w którym utrwalanie lub zwielokrotnianie jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, odtwarzania, stosowania, zwielokrotniania, przekazywania lub przechowywania Prac Konkursowych;

b. w zakresie obrotu egzemplarzami jakichkolwiek przedmiotów, na których lub w których utrwalono Prace Konkursowe lub ich część – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych lub ich części w sposób inny niż określony powyżej – rozpowszechnianie poprzez publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie (przewodowe i bezprzewodowe) i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych lub ich części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d. rozpowszechnienie Prac Konkursowych lub ich części poprzez ich udostępnianie w sieci Internet (w szczególności: na stronach internetowych Organizatora, na profilach Organizatora w serwisach: Instagram, Facebook, YouTube oraz innych portalach społecznościowych), sieciach Intranet, systemach cloud computing, wykorzystanie w sieciach wszelkiego rodzaju telefonii i videofonii, w tym stacjonarnej i komórkowej, a także wyświetlanie na wszelkiego rodzaju urządzeniach elektronicznych (w tym monitorach, ekranach LCD, ekranach LED-owych, wyświetlaczach, jak również za pomocą rzutników i projektorów), a także w salach kinowych;

e. korzystanie z Prac Konkursowych lub ich części w charakterze: (i) haseł handlowych, marketingowych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących Organizatora, prowadzonej przez niego działalności, w tym jego produktów lub usług; (ii) elementów materiałów handlowych, marketingowych, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych – w tym także umieszczanych na wszelkiego rodzaju plakatach, banerach, billboardach i tym podobnych powierzchniach reklamowych, a także wszelkiego rodzaju banerach internetowych (statycznych i dynamicznych), jak również folderach, broszurach i tym podobnych materiałach, dotyczących lub związanych z Organizatorem, prowadzoną przez niego działalnością, w tym jego produktami lub usługami; (iii) wszelkich form przedstawiania, wyróżniania, reklamowania lub promowania Organizatora, prowadzonej przez niego działalności, jego produktów lub usług;

f. rozpowszechnianie i publikowanie Prac Konkursowych lub ich części w periodycznych i nieperiodycznych publikacjach, tworzących lub nie jednolitą całość, w tym w dziennikach i czasopismach, w tym prasie branżowej, w szczególności we wszelkich publikacjach ukazujących się w wersji elektronicznej, a także w programach radiowych i telewizyjnych;

g. tworzenie na podstawie lub z użyciem Prac Konkursowych lub ich części jakichkolwiek dokumentów, a także korzystanie, rozpowszechnianie i rozporządzanie takimi dokumentami, w tym także wykorzystanie ich w dowolnym postępowaniu rejestracyjnym, sądowym, administracyjnym lub sądowo-administracyjnym;

h. wykonywanie produktów i ich opakowań na którym zostaną uwidocznione Prace Konkursowe lub ich część;

i. tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Pracach Konkursowych lub ich częściach.

4. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, może zostać wypowiedziana przez Uczestnika zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

5. Dokonując zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w rozumieniu art. 2 u.p.a., do opracowań Prac Konkursowych, tj. na korzystanie z utworów zależnych i rozpowszechnianie nimi, oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do Prac Konkursowych.

6. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania z Prac Konkursowych lub z ich części, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa do Prac Konkursowych lub ich części.

7. Organizator nie ma obowiązku wykorzystywania Prac Konkursowych lub ich części na którymkolwiek z pól eksploatacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, a także ma prawo do anonimowego rozpowszechniania Prac Konkursowych lub ich części.

8. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Prac Konkursowych lub ich części oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.

9. Organizator zastrzega, że – na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego – z chwilą otrzymania przez Laureata Konkursu Nagrody, Organizator, bez dodatkowego wynagrodzenia, nabywa od Laureata Konkursu prawo własności Prac Konkursowych oraz autorskie prawa majątkowe do Prac Konkursowych, jak również zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili dokonania zgłoszenia Prac Konkursowych, a w szczególności na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 u.p.a. oraz na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 powyżej.

10. Z chwilą otrzymania przez Laureata Konkursu Nagrody, Laureat Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania zależnych praw autorskich, w rozumieniu art. 2 u.p.a., do opracowań Prac Konkursowych, tj. na korzystanie z utworów zależnych i rozpowszechnianie nimi, oraz przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Prac Konkursowych.

11. Laureat Konkursu zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania z Prac Konkursowych lub z ich części, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa do Prac Konkursowych lub ich części.

12. Laureat Konkursu upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Prac Konkursowych lub ich części oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.

13. Laureat Konkursu oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie zakresem, w którym nagrodzone Prace Konkursowe mogą zostać wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora, jak również wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Prac Konkursowych lub ich części z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru utworu, usunięcie fragmentów Prac Konkursowych lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Prac Konkursowych obok, w sąsiedztwie lub w zestawieniu innych treści.

14. Laureat Konkursu wyraża również zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego w materiałach fotograficznych lub video, o których mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

§ 6 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w związku z przystąpieniem do Konkursu w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji złożonych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia.

2. Dane osobowe Laureata Konkursu w postaci jego wizerunku utrwalonego w materiałach fotograficznych lub video, o których mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu będą również przetwarzane przez Organizatora w związku z wydaniem mu Nagrody w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia.

3. Dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie lub złożyli reklamację w związku z udziałem w Konkursie, mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f). rozporządzenia.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest Grohe Polska Sp. z o.o. w Warszawie (ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, adres e-mail biuro@grohe.com, numer telefonu +48 22 543 26 40), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 76152.

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres trwania Konkursu oraz okres konieczny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i do czasu przedawnienia się roszczeń Uczestników Konkursie.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym złożenia reklamacji w związku z udziałem w Konkursie.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Wobec danych osobowych Uczestników nie są podejmowane jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje oraz nie są one przez administratora profilowane.

9. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

10. Administrator informuje również o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy prawa.

11. W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: dataprotection_PL@grohe.com lub biuro@grohe.com lub telefonicznie pod numer telefonu: +48 22 543 26 40. Organizator ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania Uczestnika przed przystąpieniem do realizacji jego praw.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.

2. Prawem właściwym dla Konkursu oraz dla oceny praw i obowiązków Uczestników jest prawo polskie.

3. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

4. Regulamin dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora https://www.grohe.pl/pl_pl/oraz w serwisie internetowym Instagram Organizatora https://www.instagram.com/grohe_polska/.